Θερμογραφία

Θερμογραφία είναι μία μέθοδος με την οποία λαμβάνουμε μεταβολές της επιφανειακής ακτινοβολίας στα υλικά εξάγοντας συμπεράσματα ως προς την ορθή θωράκιση τους. Με την θερμογραφία εντοπίζουμε :

  • τις θερμικές γέφυρες
  • τα σημεία διαφυγής θερμού αέρα και νερού από το κτίριο
  • την ύπαρξη διαφορετικών υλικών και εσωτερικών ανωμαλιών
  • τον εντοπισμό υγρασίας και τον έλεγχο πληρότητας μόνωσης

Δείτε περισσότερα για την θερμογραφία