Εξωτερική θερμομόνωση με γραφιτούχα διογκωμένη σε τσιμεντοσανίδα και εσωτερική με ορυκτοβάμβακα με διπλή στρώση γυψοσανίδα